Sep 03.   Online Satsang (DE) Online Satsang info
05.   WORLDWIDE Heilstrom info
06.   Online Satsang (DE) Online Satsang info
12.   WORLDWIDE Heilstrom info
13.   Online Satsang (DE) Online Satsang info
17.   Online Satsang (DE) Online Satsang info
19.   WORLDWIDE Heilstrom info
20.   Online Satsang (DE) Online Satsang info
24.   Online Satsang (DE) Online Satsang info
26.   WORLDWIDE Heilstrom info
28.   Online Satsang (DE) Online Satsang info
Okt 01. - 03.   Online Satsang (DE) Einheitsretreat info
03.   WORLDWIDE Heilstrom info
05.   Online Satsang (DE) Online Satsang info
08.   Online Satsang (DE) Online Satsang info
10.   WORLDWIDE Heilstrom info
12.   Online Satsang (DE) Online Satsang info
15.   Online Satsang (DE) Online Satsang info
17.   WORLDWIDE Heilstrom info
24.   WORLDWIDE Heilstrom info
31.   WORLDWIDE Heilstrom info
Aug 13. - 20.   Pasecnice (CZ) Sommer Retreat info